2020 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್, ಅಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟು 160 ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟು 200 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊಂ.

9.30 ವರಾರ್ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೇವ್ನ್ 9.45 ವರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಅರ್ಸುಲೈನ್ಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಪ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತ್ತ, ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಜ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸಭೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿನಿಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಸನ್ಮಾನಿತಾ ತರ್ಪೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.
ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠೊವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್, ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭೋ.ಮಾ.ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ.ಕಾಸ್ತಾ, ಮಾ. ಬಾ. ಪ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ. ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿನೊಯ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯ್ಭರಿತ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ರುಜಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಲ್ವಿನ್ ತೌರೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ತಾದೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಹಿಲಾ ಡಿ.ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟೇಲನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೀ ಬೊರ್ಡ್ ಸವೆಂ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಚೇರ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾರ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ಅಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣನ್ ಅಶೆವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.

ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೊಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಚೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮಾ. ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೈನಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474