ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ

ದೆವಾಧಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ಸೋಜ್, ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಘಟಕ್ ಹಾಚೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿ ಮೊಗಾಚಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅನಿ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

Write comment (0 Comments)

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474