ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ 25.09.2021ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ದೆ| ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ 17 ಜಣಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾದೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಿಂ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೆ| ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾನಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 150 ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳಾಶಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಘರಾ-ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಉದಾರ್ ಮಾನಾಚಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿಕ್ ದುಡು ಜಮವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ವಾಂಟಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

 

 

 

ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 61,000/- 17 ಜಣಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಚೊ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಿನತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫುಲ್ ವಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಹೆರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474