ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾಥಾವ್ನ್ ತಾರೀಕ್ 19.11.2023ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ , ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋನಾ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474