ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2022

2022 ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಅಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, 9.15 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟು 135 ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಅಶೆಂ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 200 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೊಂ. 10.30 ವರಾರ್ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 10.45 ವರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ವಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜುಲಿಯಾನ ಮಿನೇಜಸ್, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂಚಾಲಕಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠೊವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್, ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ದೊಗಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಹಿಲಾ ಡಿ. ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಭೆಕ್ ದಿಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೂಲಿಯನಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮಿನಿಮಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆಂ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಕಬ್ಲತ್ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೋಸ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೊದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಯ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹೌಸಿ ಹೌಸಿಚೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಂ ಹೋಮ್ – ಹಾಂಗಸರ್ ಯಾಜಕೀ ತರ್ಬೇತಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಸಾ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಭಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಗೀತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸೊಡಯ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತೌರೊನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474