ದೆವಾಧೀನ್ ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ 2022. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ 2022 ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, 23 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ, ದೆವಾಧೀನ್ ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೇಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಲೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಬರೆಂ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಒಟ್ಟು 7 ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿತರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಒಟ್ಟು ಐವಜ್ ರೂ.38,000/-. ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್, ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಬಾಪಾಂಚೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಚೊ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹನ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474