ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ). ವಾರಾಡೊ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅನಿಂ ಘಟಕ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್ - ಜೆವಾಣ್ ಅನಿಂ ಉದಾಕ್ ಉರವ್ಣಿ ಅನಿಂ ಜಿರವ್ಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ" 2019 ಆಗಸ್ಟ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲೀಯೊ ವೇಗಸ್, ವಾಮದಪದವ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡಂದಲೆ ಹಾಣಿಂ ಉದಾಕ್ ಉರವ್ಣಿ ಅನಿಂ ಜಿರವ್ಣಿವಿಚಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಕರ್ಡೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್ - ಜೆವ್ಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ, ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ವಾರಾಡೊ ಸ್ತ್ರೀ-ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರೀಟ ಮಿನೇಜನ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಆದ್ಲಿ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲೀನಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

11 ಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474