ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿಂ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜನವರಿ 8, 2023 ವೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಿಂ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಂತ್ಮಯೊರ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲವಿನಾ ಪಿಂಟೋ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಫೆರ್ಮಿನ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474