ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕ್, ಹಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ೧೫ ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೫.೦೦ ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಸ್ತ್ ೬.೩೦ ವೊರಾರ್ ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಕುವೆಲ್ಯೊನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಿ. ಖಜನ್ದಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮೊಂತೇರೊನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಲೇಕ್ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಘಟಕಾಚೆ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಹಾಂಕಾ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಅನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
ನಂತರ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೋಲಿನ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕಾರ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ನಂತರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವಾನಿ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

ನಂತರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೋಲಿನ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ನಂತರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ನಾಚೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳೊನ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲಾಂವ್.

ವೆದಿರ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಕೋಲಿನ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಘಟಕಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಕುವೆಲ್ಯೊ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಕರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪಿಂಟೊ, ೨೧ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ನೊರೇನ್ಹಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಲೆನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಹಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474