ಮೊಗಚ್ಯಾನೊ,

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಹಾಚೊ ಡೊನೆಷನ್ ಕೂಪನಾಂಚೊ ಡ್ರಾ 8/1/2023ವೆರ್ ದೊನ್ಪರಾಂ 2 ವರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಹಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಅಸಾ:

I PLACE – 02292 MG
II PLACE – 02467 KA
III PLACE – 05856 SU

ಸಮಾಧಾನೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್:

BANTWAL DEANERY
13043 BA
15528 BA
10526 BA
10038 BA
11498 BA
12809 BA

BELTHANGADY DEANERY
06935 BE
04607 BE
01226 BE

CITY DEANERY
03779 CI
05287 CI
04894 CI

EPISCOPAL CITY DEANERY
02410 EP
15494 EP
16260 EP
13248 EP
04872 EP
06152 EP
10384 EP
09310 EP

KASARGOD DEANERY
02562 KA

KINNIGOLI DEANERY
01051 KI
02484 KI

MANGALORE SOUTH DEANERY
10177 MD
14804 MD
07267 MD
14191 MD
04573 MD

MOODBIDRI DEANERY
03410 MB
04654 MB
02805 MB

PEZAR DEANERY
00296 PE

PUTTUR DEANERY
00472 PU

SURTHKAL DEANERY
04937 SU

VITTLA DEANERY
02010 MG

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474