ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿರೆಂ ಘಟಕ್ ತರ್ಪೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 23-10-22 ಆಯ್ತಾರ ದೊನ್ಪಾರಾ 2:30 ವರಾರ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಶಾಲೋಮ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಂತ್ 23 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಸ್ತಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ಲೋ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಚ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ್ ದಿಲೊ. ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ದಿಲೆಂ. ವರಯ್ನಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474