ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ನವೆಂಬರಚ್ಯಾ 27ತಾರೀಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕೊ ಹಾಂಚಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮ್ ಹಾತಿ ಘೆತ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ನಳೆ ಕಾಡ್ನ್ , ನವೆ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ನವಿ ರಿಪಾಂ ಬಸವ್ನ್, ಬರೆ ನಳೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 30 ಜಣಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ದಿಲಾಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474