ವರ್ದಿ : ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ತಾಕೊಡೆ

April 1 : 2021 ಮಾರ್ಚ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3:15 ವ್ಹರಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೀಪಕ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಫಿಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಆರ್ಶಿವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, MCC ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಚೇರ್ ಮೆನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3:30 ವ್ಹರಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಬೋವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ವಾರಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ. ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾರಾಡ್ಯಾನಿಂ ಆಮಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಹೆಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಭೆಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಭೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯ್ಯಾನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೀಪಕ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, MCC ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಚೇರ್-ಮೆನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲೊಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಕೀಲ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ ನೊಂದವ್ಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೋಬೊ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪುರಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪಿ. ಕೆ ಥೋಮಸ್ ಆನಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474