ವರ್ದಿ: ನೀತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಳ್ವಾಯ್

ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಘಟಕ್, 2022 ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಟಕಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಘಟಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಸ್(ರಿ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಘಟಕಾಚೆಂ ಮಾನ್ಯತಾ ಪತ್ರ್ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಿಲಿಪ್ ರೇಗೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 

ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ನೊರೋನ್ಹಾನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಘಟನಾವಳ್, ವರ್ದಿ ಬೂಕ್, ರಿಸೀಪ್ಟ್ ಬೂಕ್, ಲೆದ್ಜರ್ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾನಿಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಘಟಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಬೆಳ್ವಾಯಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಘಟಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 

ವೆದಿರ್ ವರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಬಿನಾ ತಾವ್ರೊ, ಆನಿ ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮ್ರತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೇಂದ್ರಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಟಕ್ ನವಿ ಆನಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟೀನ್ಹಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಯಾಂ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಂಪ್ಲೆಂ. 

ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಘಟಕಾಚ್ಯೆ 2022-23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ : 

1. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ – ಫಿಲಿಪ್ ರೇಗೊ

2. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ – ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ

3. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ನೀತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

4. ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಸುಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ

5. ಖಜನ್ದಾರ್ – ರೋಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

6. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ – ಲೋರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್

7. ಸ್ರೀ ಹಿತ ಸಂಚಾಲಕಿ – ಲವಿನಾ ಕರ್ಡೋಜ

8. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಾಲಕ್ – ಸೈಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್

9. ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವ್ರಧ್ಧಿ ಸಂಚಾಲಕ್ – ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

10. ಯುವಹಿತ ಸಂಚಾಲಕ್ – ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474