ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕಾಚಿ 2020-22 ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ವರ್ದಿ:

 1. 21-01-2021 ವೆರ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಸನ್ ಲೋಬೊಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರು. 51000/- ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.
 2. 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕೋಡಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಉರವ್ಣಿ ಆನಿ ಜಿರವ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ವಾಳಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆದಾರ್ ಜಾಯ್ಸೊ ಕೆಲಾ.
 3. 14/2/2021 ವೆರ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು 209 ಜಣಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.
 4. 7-3-2021 ವೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.
 5. 2021 ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಜಾಹಿರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ರು. 66500/- ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.
 6. 2021 ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಬಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲಾಂ.
 7. 28-3-2021 ವೆರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ.
 8. ಲೇಡಿಹಿಲ್ಲ್ ಸರ್ಕಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೊರ್ಮಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ.
 9. ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಡೊನೆಶನ್ ಕೂಪನಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ 77 ಬುಕ್ ವಿಕುನ್ ಘಟಕಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಆದಾಯ್ ಜಾಯ್ಚೊ ಕೆಲಾ.
 10. Lockdown ವೆಳಾರ್ ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾಂ.
 11. 11-7-2021 ವೆರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗೆಸ್, ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.
 12. 17-7-2021 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಹಿಚೊ 99ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮ ದೀಸ್ ಘಟಾಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾ.
 13. 4-9-2021 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು 312 ಜಣಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.
 14. 5-9-2021 ವೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಗೊರೊಟ್ಟೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಬೊಲೆಂ ಬೆಂಡುನ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ.
 15. 18-9-2021 ವೆರ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ Indian Idol Finalist ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲಂಗಾರ‍್ಚ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.
 16. 30-10-2021 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಚುನಾವಣಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.
 17. 9-10-2021 ಆನಿ 13-10-2021 ವೆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ನಗರ್ ಆನಿ ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಸ್ತೊ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲಾಂ
 18. 14-11-2021 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ಬಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಚಲೊನ್ ವೆಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಾಂ.
 19. 28-11-2021 ವೆರ್ KMC Healthcard ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. 25 ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.
 20. 2021 ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಸಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ರು.10000/- ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.
 21. 05-12-2021 ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ್ ತಪಾಸಣ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.
 22. 12-12-2021 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು 52 ಜಣಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.
 23. 8-2-2022 ಆನಿ 11-2-2022 ವೆರ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕೋಡಿ ಆನಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ನಗರ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಳಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆದಾರ್ ದಿಲಾ.
 24. 20-2-2022 ವೆರ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೀವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ
 25. 20-3-2022 ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ 30ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಬೆಟೊವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವಣ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾ.

ಮೊಗಾಸವೆಂ,
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೆನೆಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕ್
2020-22

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474