26/09/2021 ವೆರ್ ಜಾಮ್ ಲ್ಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್, ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಂ, ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

 


1 ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ,KPCC ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್
2 ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಘಟಕಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
3 ಅರುಣ್ ಮಂತೆರೋ ,ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
4 ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ , ಮುನ್ನೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಾಚೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
5 ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮರಿ ವಿಶ್ವರಾಣಿ ಫಿರ್ಗಜ್,ರಾಣಿಪುರಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್

ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ಕಥೊಲಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474