ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ 17.04.2022ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಗಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನಾಚಾ ದ್ವಾರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವೇದಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಅರುಣ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ನ್ ವಾಚ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ25 ವರ್ಸಾಂತ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊನಿಜ್, ಮಾ.ಬಾ.ತೊಮಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕೆಂದ್ರೀಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಜ್, ಅದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬಾಝಿಲ್ ಆರ್.ಜೆ ಡಿ ಸೋಜಾ , ಶ್ರೀ ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಒಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾ ಶ್ರದಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮಾ.ಬಾ.ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ , ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ - ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ಶ್ರೀ ಪೌಲ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿ ಕೋಸ್ಟ - ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ಶ್ರೀ ಅಲ್ವಿನ್ ಜೆ ಡಿ ಸೋಜ - ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನ ಗೆಟ್ಟ ಡಿ ಸೋಜ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಂಚೆರಿಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಲೋಬೊ - ಆಲೋಶಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಮೌರಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮೀನ ಡಿ ಸೋಜಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಅಸ್ಲಿಂ.

ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ’ಸಂತಾನಾಮ” ನಾಟಕ್, ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಮೊಂತೇರೊ ರಾಣಿಪುರ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊಂ . ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಸನ್ಮಾನಿತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲಿಂ. ಸ್ಫರ್ದ್ಯಾನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಟ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ "25ಪಾವ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಳೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬುಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿ. ಡಿಸೋಜ ಅನಿ ಶ್ರೀ ಜೊಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಂದನಾರ್ಪಣ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸರ್ವ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ಅಸ್ಲೊ. ಆಖೇರಿಕ್ "ಸಂತಾನಾಮ್" ಮ್ಹಳೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474