-ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್

July 17, 2017: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಟೀಲ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಜುಲಾಯ್ 16ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 08-30 ವರಾಂಚೆರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಾಂ. ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.


ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತೆದಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್  ಪಾಚ್ವೆಂ ಉರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಝಡ್ ಲಾವ್ನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಟೀಲ್ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲೆಕ್ಸ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ರು ಮಿಸ್ಕಿತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ 150 ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474