ಆಗ್ತೊಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಅಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟು 175 ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಮ್ಹಣನ್ 210 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.


9.30 ವರಾರ್ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೇವ್ನ್ 10 ವರಾರ್ ಸವೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತೀಣ್ ಡೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.


ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮಾನಾಚೆಂ ಸೈರೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹೆನ್ರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿ. ಜೆ. ಸೈಮನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಲ್ವದೊರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಭೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 


ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೈಕಲ್ ಮೊಂತೇರೊಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದು ದೀವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸಭೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.


ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠೊವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್, ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ 450 ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್, ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿಂ.


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹೆನ್ರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿನೊಯ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೈನಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯ್‍ಭರಿತ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕುಮಾರಿ ಶಿಫಾಲಿ ರೊಜಾರಿಯೊ ಆನಿ ಶೆರಿನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, (ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಚ್ ನಾರಾಂ ನಾಚ್ ನಾರಿಂ ನೃತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಪರ್ದಿ) ಹಾಣಿಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಚೊ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.


ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಲ್ವಿನ್ ತೌರೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಹಿಲಾ ಡಿ.ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಲ್ಫ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ. ಹಾಣಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಮೊಗಾಚಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.


ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೊಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪ್ಲೇವಿಯನ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಲಿಫ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹನ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474