ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಚ್ಯಾ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕಾಚಾ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 2022 ಜುಲೈಚಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ)ಚೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ದೊ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಯುವಜನಾಂಗ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಟಕಾನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಮುಕ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರ್ಸುಂಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಟಕಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಮುದಾಯೆಚಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಂಘಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಅತಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯನ್ ಚಡಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಂತುನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ)ಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್, ಉತ್ತಿಮ್ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಘಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಶಿ ಜಮಾತ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ)ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ್ ಸಭೆರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಘಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474