ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ತಸ್ವಿರೆ ಸ್ರ‍್ದೊ 2022 ಹಾಚೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಪ್ ಕರ‍್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 21 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಾಪ್ ಕರ‍್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 500 ವಯ್ರ್ ತಸ್ವರ‍್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ತಸ್ವರ‍್ಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ . ಪುಣ್
ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ 8 ಜಣಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಎಲ್ರೋಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ನೈಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚೊ ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ರ‍್ನೆಲಿಯೊ, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ತಚ್, ಅರ್ಗಾಂ ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಕರ‍್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474